02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته سینما

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته سینما
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته سینما در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی سینما: اهدای زمان به دانشجویان سینما برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.